platné od 1.3. 2012

1. Všeobecně

Čerstvý beton je směs pro výrobu betonu, která se na místo zpracování dopravuje speciálními prostředky - autodomíchávači nebo sklápěčkami (u polosuchých betonů), a to se zárukou zachování předepsané kvality během přepravy. Jde o TYPOVOU směs, která je vyráběna podle platných receptur a která je ověřena průkazními zkouškami. U této typové směsi je na dodacím listu vyznačen druh a třída betonu s odkazem na technickou normu a výrobce ručí za kvalitu namíchání čerstvého betonu a v případě dopravy autodomíchávači nebo sklápěčkami také za kvalitu čerstvého betonu dovezeného na místo zpracování. Jestliže požaduje kupující odlišné složení betonové směsi na základě svého specifického požadavku (např. vlastní materiál nebo vlastní receptura), který není možno z časových nebo organizačních důvodů ověřit průkazními zkouškami, pak se jedná o tzv. NETYPOVOU směs (NS).

2. Předmět dodávky

Pokud není dohodnuto jinak, je čerstvý beton vyráběn podle platných receptur naší firmy (dále jen dodavatel) jako TYPOVÁ směs v cenách dle platného ceníku a dohodnutých platebních podmínek.

3. Přejímka čerstvého betonu a odpovědnosti za jakost betonu

V případě přepravy čerstvého betonu dopravními prostředky odběratele se přejímka čerstvého betonu uskutečňuje zásadně na betonárce, Za dodržení jakosti čerstvého betonu při přepravě v tomto případě dodavatel neodpovídá.V případě přepravy čerstvého betonu dopravními prostředky dodavatele (autodomíchávač, sklápěčka) se přejímka čerstvého betonu uskuteční na staveništi. Přejímka začíná příjezdem vozidla a končí vyprázdněním dopravního prostředku dodavatele a potvrzením odběratele nebo jeho určeného zástupce na dodacím listu nebo na záznamu o provozu vozidla.

Během přepravy čerstvého betonu a během vyprazdňování autodomíchávače nebo sklápěče nesmí být do čerstvého betonu přidávána voda ani jakékoliv jiné přísady. Pokud se tak děje na výslovnou žádost odběratele, neodpovídá dodavatel za nevyhovující jakost betonu. V tomto případě musí odběratel potvrdit tuto úpravu betonové směsi na dodací list nebo na záznam o provozu vozidla.

V případě zjištění nevyhovující kvality čerstvého betonu jsou zástupci odběratele a dodavatele, kteří se účastní přejímky, povinni sepsat zápis, pokud možno na dodací list nebo na záznam o provozu vozidla.

Dodavatel odpovídá za to, že dodávaná TYPOVÁ směs má v době přejímky při zpracování a použití předpokládaným způsobem podle požadavků platných technických norem (ČSN EN 206-1, změna Z3 (2008) ČSN P ENV 13670-1, TN SVB ČR 02-2006) vlastnosti dohodnuté v objednávce a uvedené v dodacím listu.

Dodavatel neodpovídá za zhoršenou kvalitu , ke které došlo při nevhodné manipulaci s čerstvým betonem a nevhodným ošetřením při betonáži.

Za správnou volbu druhu , třídy a konzistence betonu odpovídá odběratel.

Množství dodané betonové směsi se považuje za vyhovující, jestliže se hmotnostně nebo objemově neliší o více než 2,5 %.

Při betonáži je nutné ze strany odběratele dodržet ustanovení ČSN P ENV 13670-1 a ČSN EN 206-1, změna Z3:2008 a podmínky následných uživatelských norem.

U cementové mazaniny dle TN SVB ČR 02-2006 odpovídá výrobce pouze za parametry dané touto technickou specifikací jako jsou :konzistence S1, S2, S3, S4, S5 s tolerancí ±30 mm a dávku cementu v kg/m3 podle třídy cementové mazaniny s tolerancí ±3%.

4. Výrobky dodané odběratelem (netypová směs)

V případě požadavku odběratele na míchání betonu z materiálu nebo na základě receptur jím dodaných, kdy není z časových důvodů možné provést průkazní zkoušky na tento druh betonu, ručí dodavatel pouze za správné a přesné namíchání čerstvého betonu podle odběratelova požadavku na složení betonu, za konzistenci čerstvého betonu podle specifikace zákazníka, případně ještě za dovoz na staveniště (v případě dovozu prostředkem dodavatele), ale neručí za výslednou kvalitu betonu. V tomto případě dodavatel nepíše na dodací list druh a třídu betonu s odkazem na platnou ČSN, ale napíše pouze identifikaci receptury, případně jinou vyčerpávající identifikaci předmětného betonu a uvede do dodacího listu označení NS (netypová směs).

V Mukařově dne 1.3.2012

Marta Zaulová
jednatelka

Betonárka Mukařov

Jsme betonárna s plně automatizovaným provozem s hodinovým výkonem 35 m3 čerstvé směsi. Nabízíme širokou škálu betonů. Podkladní, konstrukční, cementové potěry a další betony vyráběné dle platných předpisů. Samozřejmostí je doprava betonů na místo určení našimi vozy, případně přistavení čerpadel dle požadavků zákazníka. Součástí betonárny je recyklační zařízení pro zpracování zbytkového betonu.

AREÁL STAVEBNIN PRO-DOMA,
U Mototechny 89,
v zadní části areálu

+420 721 870 737

info@betonmuk.cz